Biuro Usług Księgowych Wrocław

Lokalizacja i obszar działania

Siedziba Biura Usług Księgowych Dorota Agnieszka Nowak znajduje się we Wrocławiu, nasz obszar działania to przede wszystkim Wrocław i jego bliskie okolice. Trafiłeś na Naszą strone wpisujac prawdopodobnie:

Oferta

Biuro Rachunkowe wykonuje następujące usługi na rzecz swoich klientów:


UWAGA - Usługa rejestracji spółki za 1zł* - SPRAWDŹ!1. Prowadzimy pełną księgowość, czyli księgi rachunkowe - inna nazwa księgi handlowe.

 • opracowujemy i wdrażamy politykę rachunkowości oraz plan kont,
 • sprawdzamy dokumenty pod względem formalnym i rachunkowym,
 • dekretujemy i księgujemy dokumenty,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • obliczamy podatek VAT należny i naliczony oraz sporządzamy deklarację VAT-7,
 • sporządzamy wymagane wydruki z ewidencji (dziennik, zestawienie obrotów i sald
 • prowadzimy i uzgadniamy rozrachunki z kontrahentami,
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalamy i obliczamy odpisy amortyzacyjne,
 • prowadzimy ewidencję wyposażenia,
 • obliczamy podatek dochodowy i sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy raporty o należnych podatkach do US oraz należnych składkach do ZUS,
 • sporządzamy roczne sprawozdania finansowe,
 • sporządzamy sprawozdania statystyczne do GUS,
 • obsługujemy kontrole Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Prowadzimy ewidencje VAT.

 • Ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • Ewidencję nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • Obliczamy podatek VAT należny i naliczony,
 • Sporządzamy deklarację VAT-7.

3. Prowadzimy obsługę kadrowo-płacową.

 • Prowadzimy i przechowujemy akta osobowe pracowników,
 • Prowadzimy ewidencję pracowników,
 • Prowadzimy rejestry badań lekarskich, szkoleń, nieobecności pracowników, kart urlopowych,
 • Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • Przygotowujemy świadectwa pracy,
 • Sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe do ubezpieczeń społecznych,
 • Naliczamy płace i sporządzamy listy do wypłaty,
 • Rozliczamy potrącenia sądowe i komornicze z wynagrodzeń,
 • Obliczamy wynagrodzenie za czas choroby, obliczamy zasiłki chorobowe i inne zasiłki,
 • Prowadzimy kartoteki wynagrodzeń,
 • Obliczamy podatek dochodowy od wynagrodzeń,
 • Rozliczamy składki ZUS i sporządzamy deklaracje ZUS,
 • Sporządzamy deklaracje podatkowe,
 • Sporządzamy rozliczenie roczne pracowników do US,
 • Sporządzamy deklaracje PFRON,
 • Sporządzamy sprawozdania do GUS,
 • Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu wynagrodzeniu,
 • Obsługujemy ZFŚS.

4. Prowadzimy księgę przychodów i rozchodów - KPiR.

 • Sprawdzamy dokumenty księgowe pod względem formalnym i rachunkowym,
 • Dekretujemy i księgujemy dokumenty,
 • Prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • obliczamy podatek VAT należny i naliczony oraz sporządzamy deklarację VAT-7,
 • Obliczamy podatek dochodowy,
 • Sporządzamy deklarację o wysokości podatku dochodowego PIT-5,
 • Rozliczamy koszty użytkowania pojazdów,
 • Sporządzamy deklaracje na podatki lokalne,
 • Sporządzamy analizy kosztów i przychodów,
 • Prowadzimy rozliczenia z ZUS, sporządzamy deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe, obliczamy kwotę zobowiązania wobec ZUS,
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne do GUS,
 • Obsługujemy kontrole Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

5. Prowadzimy ewidencję przychodów dla podatku zryczałtowanego.

 • Prowadzimy ewidencję przychodów,
 • Obliczamy zaliczki na podatek,
 • Prowadzimy ewidencję środków trwałych,
 • prowadzimy ewidencję zakupu i sprzedaży VAT,
 • obliczamy podatek VAT należny i naliczony oraz sporządzamy deklarację VAT-7,
 • prowadzimy rozliczenia z ZUS, sporządzamy dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe , obliczamy kwotę zobowiązania wobec ZUS,
 • Sporządzamy sprawozdania statystyczne do GUS,
 • Obsługujemy kontrole Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Pozostałe usługi księgowe:

 • Przeprowadzamy audyt księgowy ( przegląd ksiąg rachunkowych),
 • Wyprowadzamy zaległości księgowo-podatkowe,
 • Służymy pomocą w zakresie opracowania i aktualizacji instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji inwentaryzacyjnej i innych,
 • Przygotowujemy dokumenty NIP-1, NIP-2,  VAT-R, VAT-2.
 • Sporządzamy wnioski o niezaleganie z podatkami oraz składkami ZUS,
 • Obsługujemy kontrole US, ZUS i Inspekcji Pracy,